Ta kontakt

Nu lönar det sig att försöka

Behöver du finansiering för att utveckla ditt företag? Ta reda på om företagsstöden för landsbygden är en möjlighet för dig. Skicka dina frågor till oss, så förmedlar vi dem till experten i ditt område, som ger dig svar.

[recaptcha]

FöretagsFinland-telefontjänst för nya och etablerade företag svarar också på frågor om företagets grundande och utvecklande av företagsverksamheten, tel. 0295 020 501 .

De mångsidiga företagsstöden för landsbygden är inom räckhåll för dig

Är du landsbygdsföretagare eller planerar du att bli det? Det lönar sig att stifta bekantskap med företagsstöden för landsbygden. De erbjuder möjligheter för många slags företag att utveckla sin verksamhet, både nystartade och expanderande. Du kan få företagsstöd för landsbygden även om du inte idkar jordbruk vid sidan av företagsverksamheten. Vi stöder etableringen av företag och företagens investeringar för att få mera företagsverksamhet och arbetsplatser till landsbygden. Stödet får emellertid inte snedvrida konkurrensen.

NTM-centralerna och Leader-grupperna ger råd om hur man ansöker om stöd.

Stödmöjligheter

Bekanta dig med ansökningsprocessen

Alternativ 1: Du ska starta ett företag och du har redan en färdigslipad affärsplan

Om du överväger att starta ett företag och du redan har en färdig affärsplan kan du ansöka om nyetableringsstöd för företaget. Nyetableringsstödet underlättar startandet av företagsverksamheten och uppmuntrar dig som ny företagare under företagets första steg. Du kan få 5 000–35 000 euro i nyetableringsstöd och det betalas ut i två eller tre poster. Du kan använda nyetableringsstödet för att genomföra företagets etableringsplan, exempelvis till följande åtgärder:
 • köpa rådgivning om affärsverksamhet
 • produktutvecklingsprojekt
 • pilotering av produktionen
 • utarbeta en marknadsföringsplan
 • marknadsföringsförsök
 • utredningar om internationalisering.
Du hittar rikligt med information på Foretagsfinland.fi om att starta ett nytt företag och vilka åtgärder det kräver: www.foretagsfinland.fi

Alternativ 2: Du har redan ett företag, men du vill starta en helt ny företagsverksamhet

Ett fungerande företag kan också få nyetableringsstöd om det går in för en helt ny företagsverksamhet. Stöd för försök kan beviljas till ett belopp av 2 000–10 000 euro. Det viktigaste är att du skapar en genomförbar affärsplan innan du ansöker om stöd. Du kan som underlag använda modeller för affärsplaner som är i allmänt bruk, exempelvis en affärsplan som kan skapas på FöretagsFinlands webbplats.

Alternativ 3: Du överväger en investering, men är inte säker på om den lönar sig

Innan du investerar kan du ansöka om stöd för att utreda och planera förutsättningarna. Stödet för undersökningen av investeringens genomförbarhet är avsedd för anskaffning av experttjänster. Stödet förutsätter inte att investeringen genomförs – utredningen kan ju leda till resultatet att investeringen inte är förnuftig. Med en genomförbarhetsstudie kan du ta reda på om det till exempel är mer ändamålsenligt att köpa en färdig produktionsbyggnad i stället för att bygga en ny. Likaså kan du utreda om det är mer lönsamt att skaffa begagnade maskiner, trots att stöd inte kan beviljas för begagnade maskiner. Företag som förädlar jordbruksprodukter kan för en genomförbarhetsutredning beviljas 40 procent av de godkända kostnaderna. Övriga företag kan för en genomförbarhetsutredning beviljas 50 procent av de godkända kostnaderna i de minimis-stöd. 

Alternativ 4: Du har kommit fram till att det lönar sig för ditt företag att investera nu, men du behöver extra finansiering

Investeringsstöden är ett effektivt verktyg när du bygger framtiden för ditt företag. Investeringsstöden för landsbygden erbjuder ett mångsidigt urval möjligheter för olika slags företag. Investeringsstöd kan sökas för:
 • anskaffning av nya maskiner och andra anläggningstillgångar
 • anskaffning och byggande av byggnader
 • immateriella investeringar, såsom programvara, patent och tillverkningsrättigheter.
NTM-centralerna och Leader-grupperna tillämpar urvalskriterier när de väljer projekt att finansiera. Syftet är att säkerställa att de sökande behandlas jämlikt och att medlen används på det mest ändamålsenliga sättet för att utveckla landsbygden. Till urvalskriterierna hör bland annat det planerade företagets placering och sysselsättningsförmåga och verksamhetens nyhetsvärde. Betydelse har också hur realistisk och grundlig affärsplanen är. På basis av hur affärsplanen och urvalskriterierna uppfylls bedömer NTM-centralen investeringsprojektets möjligheter att lyckas.

Alternativ 5: Du vill utveckla ditt företag men du märker att du kunde nå fler resultat i samarbete med andra företag

Samarbetsprojektet är ett näringsutvecklingsprojekt med två eller flera deltagare. Samarbetet kan vara samarbete mellan företag (till exempel företagsgrupprojekt), samarbete mellan företag och utvecklingsinstanser eller samarbete mellan utbildnings- och forskningsinstanser. Resultaten från samarbetsprojekten ska kunna utnyttjas allmänt så fort som möjligt efter att projektet avslutats. Med samarbetsprojekt kan man till exempel
 • utveckla företagens gemensamma produkter eller produktfamiljer
 • bygga upp mikroföretagens produktiva samarbete och stöda utvecklingen, marknadsföringen och försäljningen av turismtjänsterna som produceras av mikroföretag inom turismbranschen.
 • utveckla nya produkter och metoder inom landsbygdens små företag
 • utveckla korta leveranskedjor och lokala marknader för livsmedel
 • inom ett företagsgrupprojekt samtidigt utveckla det egna företaget och utföra
 • gemensamma utvecklingsåtgärder med andra företag i gruppen.

Ansökan om stöd

Du kan ansöka om företagsstöd för landsbygden om du är:
 • minst 18 år
 • en fysisk person, ett aktiebolag, ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller ett andelslag*
 • ett litet eller medelstort företag
 • ett gårdsbruk
* När stöd beviljas bolag eller andelslag ska bestämmanderätten i dessa innehas av personer som fyllt 18 år.

Företag som stöds

 • Företaget ska befinna sig på landsbygden. Du kan kolla hur ditt eget område klassificeras här.
 • Företaget har förutsättningar för kontinuerlig, lönsam verksamhet.
 • Företaget kan ge en huvudsaklig utkomst åtminstone till en person (företagaren eller en anställd).*
 • De anställda har tillräcklig yrkeskunskap.
* Om du idkar annan företagsverksamhet i samband med ett gårdsbruk räcker det att företagsverksamheten tillsammans med den övriga verksamheten på gårdsbruket ger en person utkomst.

Stödnivåer

Stödnivåer för investeringsstödet

Stödnivåer tabell

* produktion och/eller distribution av förnybar energi, nya anläggningar i vissa fall 30 %
** förädling av jordbruksprodukter (den förädlade produkten är också en jordbruksprodukt)

Stödområden 2014–2020

Stödområden karta
Ansök om stöd elektroniskt i Hyrrä
Ansök om stöd